Acutodesmus bernardii (G.M.Smith) E.Hegewald, C.Bock et Krienitz

Acutodesmus bernardii (G.M.Smith) E.Hegewald, C.Bock et Krienitz

Scenedesmus acuminatus var. bernardii (Smith) Dedusenko
Scenedesmus bernardii Smith

Chlorophyta
Chlorophyceae
Sphaeropleales
Acutodesmus
NO
287
NO
Bulgarie
2
NO
NO
credits
login